Strategi handler om å velge en tydelig retning og vil fungerer som den overordnede og langsiktige planen for virksomheten. Strategien er forankret i hovedmålet, der man setter taktiske delmål på veien. Dersom man jobber aktivt med strategi i en virksomhet, vil man kunne oppnå de målene man har satt seg.

En digital strategi har mange likhetstrekk med en tradisjonell markedsstrategi, men med mer fokus på de digitale hjelpemidlene og ressursene man har tilgjengelig. Flere konsulentselskaper mener at man i tillegg til markedsstrategien, bør ha en tydelig digital strategi. Men er det virkelig nødvendig med enda en strategi å forholde seg til?

Dessverre er det alt for mange bedrifter som bruker mye tid på strategi uten å forstå helt hva det er de driver med. Strategi er et fremmedord for mange og blir utviklet av konsulentselskaper som blir leid inn for å lage flotte strategidokumenter. Og hva skjer da? Alt for ofte havner strategien i en skuff frem til virksomheten neste gang skal ha strategirevidering. Heldigvis er det mange bedrifter som har blitt flinkere til å ta eierskap til egen strategi. Mange steder er også medarbeiderne aktivt med på utviklingen av strategien. På denne måten vil hele verdikjeden ha kjennskap og eierskap til det man skal oppnå i fellesskap. Strategien blir levende og har stor betydning for valg som tas på alle nivåer i bedriften, ikke bare hos sjefen eller i ledergruppen.

Hvordan legger man en god strategi?

En god strategi starter med å gjøre en grundig analyse av virksomheten, både på mikro- og makronivå. Man må gjøre en totalvurdering av selve bedriften, kundene, konkurrentene, markedet og omgivelsene. I den sammenheng bør man også stille seg spørsmålene: Hva er bedriftens nåværende posisjon? Hva er bedriftens ønskede posisjon? Hva skal til for å komme dit man ønsker?

Buyer Personas

Det aller viktigste i en analyseprosess er å lære seg å forstå kundene, både hvem de er og hva som er deres behov og atferd. Man starter gjerne med å segmentere markedet og definere en målgruppe etter geografiske, demografiske, psyokogiske og atferdsmessige kriterier. Når det er gjort, bør man lage sine egne Buyer Personas, som vist i modellen under. Buyer Personas er en beskrivelse av den typiske kunden din. Dette gjør man for å vite hvordan man skal kommunisere med dem. I tillegg til en målgruppebeskrivelse er det også viktig å forstå kundens kjøpsreise.

Skjermbilde – Good to SEO: Buyer Personas

Porters «Five Forces»

Når man har en tydelig beskrivelse av kunden og hvilken atferd de har, er det viktig å få en bedre forståelse av markedet man opererer i. Til å gjøre det kan man bruke en metode som heter Porters «Five Forces», som vist i modellen under. Det er en analysemetode som fokuserer på konkurransebildet til virksomheten. Den tar utgangspunkt i kundens forhandlingskraft, leverandørenes forhandlingskraft, rivalisering mellom konkurrenten, nye konkurrenter og innovasjoner, og substitutter. Tilsammen bestemmer disse 5 kreftene hvor lønnsomt og attraktivt et marked er, og tilsier hvorvidt en virksomhet bør satse i markedet eller ikke.

PESTLE

Når virksomhetens mikronivå er analysert, er det også viktig å forstå markroomgivelsene og hvilke eksterne faktorer som kan påvirke virksomheten. Til å analysere makromarkedet kan man bruke en analysemetode kalt PESTLE. Denne metoden tar for seg alle aspektene ved makromarkedet, og hva man må ta høyde for når man opererer i et markedet. Ordet PESTLE er en engelsk forkortelse for politikk, økonomi, samfunn, teknologi, juss og bærekraft.

SWOT

Resultatene man får etter en analyse av mikro- og makromarkedet kan brukes i en SWOT-analyse, som vist i modellen under. Med SWOT vil man kartlegge styrker og svakheter internt, samt muligheter og trusler eksternt. Man vil da finne ut hva som kan hjelpe bedriften å nå målet, og hva som eventuelt kan stå i veien for at bedriften ikke kommer dit den vil.

Planlegging og implementering

Når man har gjort en fullstendig analyse av virksomhetens mikro- og makroomgivelse, er det tid for å sette ting i system. Med utgangspunkt i dataene fra analysen, lager man en tydelig plan for hvordan man skal få bedriften i ønsket posisjon. Til å gjøre dette, kan man bruke forretningsmodellen Business Model Canvas. Den vil fungere som en strategisk navigasjon for bedriften. Med denne modellen vil man få en strukturert oversikt over alle komponentene som vil skape verdi for bedriften og for kunden. Mer om Business Model Canvas, kan du lese i et av mine tidligere innlegg her.

Når planen er på plass, starter implementeringsarbeidet. Her er det viktig å få med hele virksomheten dersom man skal lykkes. Man vil også oppdage nye ting etterhvert som man implementerer en ny strategi i en bedrift, da strategi er en dynamisk prosess som må tilpasses forandringer og utvikling i samfunnet.

Er det virkelig nødvendig med en digital strategi?

Det er vanskelig å beskrive hva som er en digital strategi og ofte skille den fra andre strategier i bedriften, fordi de fleste strategier har et digitalt spor. Dersom man tar høyde for digital utvikling og implementerer digitalisering inn i markedsstrategien eller konsern-/virksomhetsstrategien til selskapet, vil man ikke trenge en egen digital strategi. Faren er stor for at den digitale strategien bare blir enda et dokument som havner i skuffen. Digitalisering må jobbes aktivt med på tvers av forretningsvirksomheten, ikke kun i IT-avdelingen eller markedsavdelingen.

Du trenger ikke en digital strategi. Du trenger en strategi som tar inn over seg at vi lever i en digital virkelighet

Ove Dalen

I en artikkel skrevet av Ove Dalen løfter han problemstillingen om man virkelig trenger en digital strategi? Og om en digital strategi vil utelukkende fokusere på det digitale? Svaret er ifølge Ove, nei. Ove skriver at han har jobbet med et sted mellom 60-70 forskjellige norske virksomheter. Blant dem varierer betydningen av ordene digital strategi veldig. Flere av virksomhetene ser på digital implementering som en konsekvens av sin arbeidsstruktur, dersom de ikke jobber med f.eks. IT eller sosiale medier. Den tiden er over, mener Ove. De fleste digitale strategier burde handle like mye om det ikke-digitale: Mennesker, arbeidsprosesser og kulturendring.

Man må starte på toppen

Strategier som utarbeides burde håndtere at vi lever i en verden hvor den digitale utviklingen skjer svært raskt. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert og henge med på utviklingen. De som lykkes med det, vil innse at det digitale ikke bare er en ny kanal som vil gjøre virksomheten mer kostnadseffektiv, men også en mulighet til å skape nye forretningsmodeller, skriver Dalen.

For å få til en digital forståelse på tvers av hele virksomheten, er man nødt til å få med sjefen. Det nytter ikke å starte fra bunn dersom man vil skape engasjement og involvere alle som jobber i selskapet. Man må også sørge for av selskapet endrer seg i takt med den digitale utviklingen, og ikke implementerer nye løsninger «når det passer». Da kan det allerede være for sent. Skillet mellom drift og teknologisk utvikling bør være mer eller mindre transparent.


– Erling Aalvik

Kilder:

– Chaffey, Dave og Ellis-Chadwick 2019. Digital marketing. 7. utgave. Harlow, United Kingdom: Pearson Education Limited. – Modell: Porters five forces

– Estudie – Kjetil Sander: «Konkurrentanalyse («5 forces»)»

– Forelesning ved Høyskolen Kristiania – Digital markedsføring v/Anders Mamen økt 3

– Good to SEO – Skjermbilde av modell: «What is a ‘Buyer Persona’ and Why is it Important?»

– Inevo – Karl Philip Lund: «Strategi» 

– Investopeida – Jim Chappelow: «Porters 5 forces» 

– Medium – Ove Dalen: «Dropp den digitale strategien» 

– Wikipedia – Modell: «SWOT»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *