Jeg er nå i gang med neste modul i valgemnet digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Modulen heter sosial kommunikasjon – i et bærekraftperspektiv, og holdes av Cecilie Staude. Sammen med henne skal vi lære om temaer som sosiale medier, forbrukertrender, endring i medievaner og kommunikasjon- og kanalstrategier.

Som en del av eksamen har vi fått tildelt en oppgave hvor vi i grupper skal utvikle en kommunikasjonsplan for en selvvalgt virksomhet. Sammen med min medstudent Fredrik Rørstad har vi valgt å skrive om IKEA og hvordan de jobber for å nå flere av FNs bærekraftmål. Vi vil også analysere hvordan de bruker bærekraft i sin markedskommunikasjon og hvilke kanaler de benytter for å kommunisere med sine målgrupper. Videre i dette innlegget vil jeg skrive om hvilke av FNs bærekraftsmål og delmål jeg opplever som de mest bransjerelevante for IKEA.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å stoppe klimaendringer, utrydde fattigdom og utjevne ulikheter i samfunnet. Bærekraftsmålene gjelder for alle land og vi er avhengige av at stort og smått bidrar for at vi sammen skal kunne klare å nå målene.

Mange store bedrifter har satt seg tydelige mål frem mot 2030 for hvordan de skal kunne bidra til ett eller flere av bærekraftsmålene. Å være en bærekraftig bedrift er ikke lenger et valg, men en nødvendighet for å bli valgt av samarbeidspartnere og den bevisste forbruker. Under ser du en grafisk fremstilling av alle de 17 universelle målene som er utarbeidet av FN.

Skjermbilde fra FNs hjemmesider

IKEA

IKEA ble grunnlagt av Ingvar Kamprad i 1943 i Sverige. Virksomheten drev først med postordrevirksomhet, men er i dag kjent som et globalt varemerke for hjeminnredning. IKEA sin visjon er å tilby form- og funksjonsnyttige hjeminnredninger. De har også valgt å fokusere på prisdifferensiering for at så mange som mulig skal ha mulighet til å kjøpe produktene deres, noe som har tiltrukket seg spesielt de yngre målgruppene.

IKEA er en forkjemper for bærekraft og vil gjennom sin bærekraftstrategi People & Planet Positiv bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftmål. Strategien til IKEA er et tydelig standpunkt på at de tenker langsiktig. De vil møte behovene til menneskene som lever i dag uten å ødelegge for kommende generasjoner. De vil også oppfordre samarbeidspartnere til å ta del i bærekraftsatsningen og sammen jobbe for å oppnå FNs bærekraftsmål.

«På IKEA jobber vi for å ha en positiv innvirkning på mennesker og miljøet, derfor satser vi alt på de områdene som virkelig betyr noe – slik at vi alle kan bidra til en mer bærekraftig hverdag».

– IKEA


People & Planet Positive

IKEA sin bærekraftstrategi; People & Planet Positiv representerer målene og ambisjonene til alle som jobber i IKEA-systemet. Gjennom denne strategien forplikter IKEA seg til å nå sine bærekraftsmål innen 2030, som er i tråd med FNs bærekraftmål. IKEA vil bruke FNs bærekraftsmål som et kompass i sitt eget arbeid og utvikling av egne bærekraftsmål. For å sikre måloppnåelse vil IKEA årlig evaluere strategien for å sikre at bærekraftstiltakene blir gjennomført eller tilpasset i henhold til IKEA sitt strategiske rammeverk.

IKEA sin bærekraftstrategi, People & Planet Positive har tre viktig fokusområder:
1. Sunn og bærekraftig livsstil
2. Sirkulasjon og klimapositiv
3. Rettferdighet og likestilling

I de neste avsnittene har jeg trukket frem noen av bærekraftsmålene jeg opplever som viktig for bransjen og store bedrifter som IKEA.

Likeverd

IKEA har i dag 422 varehus i mer enn 50 forskjellige land, med over 190 000 ansatte. De er med det en svært ressurssterk virksomhet med forutsetninger til å gjøre tiltak innen bærekraft som virkelig kan gjøre en forskjell. IKEA setter bærekraft i høysete og fokuserer blant annet på likestilling, mangfold og inkludering. De mener at alle mennesker skal behandles likt og få de samme mulighetene. De har som mål å ha 50/50 kjønnsbalanse i IKEA innen 2022. Gjennom medlemskap i «Equal Pay International Coalition» (EPIC), skal alle i IKEA også forvente å få betalt likt for samme arbeid på tvers av hele organisasjonen.

IKEA vil med disse målsetningene bidra til FNs bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene gjennom fokus på delmål 5.1: «Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden» og delmål 5.5: «Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv».

IKEA bidra også til FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst gjennom delmål 8.2: «Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer» og delmål 8.4: «Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran».

Energiuavhengige

For å bidra i kampen mot klimagassutslipp har IKEA mål om å bli energiuavhengige i løpet av 2020. I en bransje der det produseres og selges så mange ulike varer i stort kvanta, vil det ha enormt mye å si for klima at de store bedriftene blir energiuavhengige. IKEA vil gjennom bruk av solcellepaneler produsere like mye energi som de bruker. Solenergi er en fornybar energikilde som ikke føre med seg utslipp av klimagasser. Til nå har IKEA installert 750 000 solcellepaneler på sine varehus og andre bygninger. Samtidig som IKEA selv bidrar til en bærekraftig produksjon, tilbyr de også kundene sine bærekraftige produkter. Solcellepaneler er produkter som IKEA etterhvert vil tilby i sine varehus. Dette gjør at kundene også kan være med å bidra til en mer bærekraftig hverdag ved å produsere sin egen energi og redusere klimagassutslippene.

IKEA vil med disse målsetningene bidra til FNs bærekraftsmål 7: Ren energi til alle gjennom delmål 7.2: «Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk».

IKEA bidrar også til mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon og mål 13: Stoppe klimaendringene gjennom delmål 12.2: «innen 2030 oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser», delmål 12.5: «Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk», delmål 13.1: «Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land» og delmål 13.3: «Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette».

IKEAs satsninger mot 2030

IKEA jobber allerede i dag veldig bra med bærekraftstiltakene over, sammen med en rekke andre tiltak som fokus på materialvalg, matsvinn og servering av vegetarmat i restauranten. Spesielt materialvalg er noe som er høyst bransjerelevant, da det produseres enorme mengde produkter. Det er viktig for IKEA og andre i bransjen å velge materialer som har minst mulig miljøavtrykk og som har god nok kvalitet til å holde i mange år. Materialvalg og reduksjon av klimagasser ser jeg på som en av de viktigste bærekraftstiltakene på tvers av innredningsbransjen.

IKEA jobber kontenuerlig med å forbedre seg på området innen bærekraft og har satt seg flere høye mål for bærekraftssatsingen mot 2030:
– Designe produkter ut fra sirkulære prinsipper og av fornybare og gjenvunnede materialer. 
– Fjerne alle engangsartikler i plast innen 2020. 
– Redusere det samlede klimaavtrykket med i gjennomsnitt 70 % per produkt. 
– Utslippsfri hjemlevering senest 2025. 
– Gjøre det enklere å ta vare på og gi IKEA-møbler et nytt liv.
– Strekke oss mot 100 % fornybar energi (strøm, varme, kjøling og annen brensel) i all produksjon.

Under finner du en video om hvordan IKEA jobber i dag og hvordan de vil jobbe i fremtiden med bærekraftige løsninger.

IKEA – Hva om?– Erling AalvikKilder:

– IKEA
https://about.ikea.com

– FN
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

4 Comments

  1. Pingback: IKEA og FNs bærekraftsmål | DIG2100 (2103)

  2. Pingback: IKEA – Bærekraftige markedsføring – Erling Aalvik

  3. cecilie Staude

    Hei, dette er god redegjørelse for bærekraftsmålenes betydning og hva de betyr for IKEA. Dette er jo et veldig godt utgangspunkt for å besvare delen i eksamensoppgaven som omhandler målene. Når gjelder hvilke/hvilket mål dere skal se på i selve eksamensoppgaven velger dere jo dette selv, jeg gleder meg til å lese oppgaven deres når den leveres inn. Har forventninger mht til hva jeg har lest her på bloggen. Godt jobba 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *